Vindkraft och vindkraftsverk

Vindkraft är en förnybar källa som producerar elektricitet genom vind. När det blåser snurrar propellrarna på ett vindkraftverk vilket får en generator att producera elektricitet. Idag producerar vindkraftverk i Sverige hela 15 procent av Sveriges totala energiförbrukning vilket dessutom förväntas ökas ytterligare de närmsta åren. Vindkraftverk producerar miljövänlig energi vilket gör att vindkraftverken är en viktig del i Sveriges strategi att fasa ut energi som produceras genom fossila bränslen.

Hur fungerar vindkraft

Vindkraft producerar elektricitet då det blåser 4 meter per sekund eller mer. Vindkraft får ut maximal effekt då det blåser kring 12-14 meter per sekund. Vindkraft behåller kapaciteten att generera elektricitet på maximal effekt upp till 25 meter per sekund. Blåser det mer än 25 meter per sekund stänger man ned vindkraftverken för att undvika skador och för snabb förslitning.

Mest blåser det ute till havs eller vid havskusten. I samband med att det blåser kan man genom vindkraft fånga upp kraften i vinden för att driva en stor propeller som är ansluten till en generator. Generatorn alstrar elektricitet som sedan förs vidare ut på elnätet. Elektricitet från vindkraft går inte att lagra i någon större omfattning vilket betyder att den elektricitet som vindkraft producerar behöver användas direkt. Det överskott av elektricitet som vindkraft producerar säljs vidare till andra länder.

Vad är vindkraft

Vindkraft är en källa som producerar elektricitet genom vind. Det är solen som till stor del påverkar när och hur det kommer att blåsa vindar runt om i världen. När solen värmer upp atmosfären blir luften varm och stiger vilket skapar ett tomrum där ny luft tillförs. Den nya luften som tillförs kallas för vind vilket kan blåsa fram i olika vindstyrkor beroende på olika väderförhållanden. Vindkraft producerar så kallad förnybar energi eftersom den använder naturen för att producera elektricitet. Det innebär att driften av vindkraft inte släpper ut några föroreningar i samband med att den producerar elektricitet.

Hur fungerar ett vindkraftverk

Ett vindkraftverk består av rotorblad, kallas även propellrar eller vingar. Dessa rotorblad är monterade eller anslutna till en generator som finns installerad i den bakre delen av maskinhuset högst upp på vindkraftverkets mast. När rotorbladen snurrar med kraften från vinden skapas elektricitet med hjälp av generatorn. Denna elektricitet förs vidare till en transformator, även kallad växelriktare, som omvandlar likströmmen till växelström. Växelströmmen kan sedan direkt användas av en fastighet eller slussar vidare ut på elnätet. De stora vindkraftverken kan ha master som är på mellan 150 upp till 200 meter höga. På dessa höga höjder är det näst intill alltid vind som kan driva vindkraftverket.

Det finns också mindre vindkraftverk som monteras på master upp till 20 meter. Dessa vindkraftverk är vanligtvis avsedda för privat bruk. Under gynnsamma förhållanden kan små vindkraftverk bidra till att producera en del av privatfastigheters elförbrukning.

Hur mycket el producerar ett vindkraftverk

Ett stort vindkraftverk producerar normalt cirka 2 500 000 kWh per år medan de allra största vindkraftverken kan producera upp till 9 000 000 kWh per år. Det innebär att ett stort vindkraftverk kan producera tillräckligt med elektricitet för att göra cirka 400 – 1500 villor helt självförsörjande på elektricitet. De mindre vindkraftverken för privat bruk producerar normalt från 1 000 upp till 40 000 kWh per år, beroende på storleken och vindförhållanden. Om man som privatperson vill installera ett vindkraftverk för egen produktion av elektricitet kan det behövas tillstånd. Normalt krävs det dock inget bygglov för mindre vindkraftverk. Det går också att ansöka om investeringsbidrag hos Länsstyrelsen för installation av vindkraft för ett jordbruk eller en privat fastighet.

Vad kostar ett vindkraftverk

Vindkraftverk för privat produktion av elektricitet kostar från 15 000 kronor, för de minsta vindkraftverken på 1 kW, upp till flera 100 000 kronor för de större vindkraftverken. Exempelvis kostar ett vindkraftverk på 5 kW cirka 180 000 – 200 000 kronor. Ett vindkraftverk producerar elektricitet hela året. Det gör att man vanligtvis kan producera tillräckligt med elektricitet för att ens fastighet ska bli näst intill helt självförsörjande. Det betyder också att ett vindkraftverk kan vara en bättre och lönsammare lösning än en solcellsanläggning. Förutsättningar för att erhålla en bra lönsamhet beror förstås på om man bor i ett område som har mycket vind, som exempelvis vid havskusten.

Verkningsgrad för ett vindkraftsverk

Ett vindkraftverk har en mycket bra verkningsgrad som normalt ligger på mellan 20-40 procent. Ett vindkraftverk producerar
elektricitet under cirka 80-90 procent av alla timmar varje år. Det betyder att ett vindkraftverk producerar elektricitet under alla årstider och under dygnets alla timmar. Dock brukar den maximala effekten endast uppnås under två dagar
varje månad, i snitt, då det blåser mer än 12 meter per sekund.

Hur bra verkningsgrad ett vindkraftverk har beror på en del omständigheter som exempelvis var man väljer att placera ett vindkraftverk, storleken på vindkraftverket och tillverkaren. Vindkraftverk som är placerade vid kusten eller i havet har en högre verkningsgrad är de som är placerade inne i landet. Det beror på att vinden är mer kraftfull över havet och vid kustlandet.

Fakta om vindkraftverk

I dag finns det cirka 4 000 vindkraftverk i Sverige som tillsammans producerar förnybar elektricitet som motsvarar 15 procent av Sveriges totala elförbrukning. Längs med Sveriges långa kust och till havs har Sverige mycket goda förutsättningar att producera förnybar elektricitet med hjälp av vindkraftverk.

Vindkraft är en förnybar källa för elektricitet som producerar miljövänlig elektricitet med hjälp av naturen utan att släppa ut några föroreningar. Vindkraften är Sveriges andra största förnybara källa av elektricitet, efter vattenkraft. Vindkraft har ingen eller liten påverkan på natur och djurliv. Istället har det visat sig att vindkraft placerat i havet kan utgöra små rev som bidrar till att froda djurlivet i havet.

Det krävs 200 vindkraftverk placerade i havet för att kunna ersätta ett kärnkraftverk av Barsebäcks storlek. Detta betyder att vindkraftverk kan bli en naturlig ersättare för kärnkraftverk i framtiden.

Ett vindkraftverk producerar elektricitet året runt och under dygnets alla timmar. Under vinterhalvåret har det visat sig att vindkraftverk producerar mer elektricitet, då den behövs som bäst, än under sommarhalvåret. Ett vindkraftverk producerar elektricitet under cirka 80-90 procent av årets alla timmar. Det gör att ett vindkraftverk producerar elektricitet under fler timmar än vad solceller och kärnkraft producerar under ett år.