Hur påverkar vindkraft miljön

Vindkraft

Vindkraft är en av de förnybara källor som påverkar miljön minst. I drift släpper vindkraft inte ut några föroreningar alls, vilket gör att all produktion av elektricitet är miljövänlig. Den fysiska påverkan av miljön är också ganska liten även om det krävs att både vägar ska anläggas och betongfundament gjutas i naturen. Betongfundamenten gjuts under mark vilket inte påverkar den omkringliggande miljön speciellt mycket. Finns det skog i området kan det krävas att viss skog avverkas. Dock planteras det nya träd löpande i Sverige vilket betyder att avverka en liten mängd skog inte heller behöver påverka miljön negativt. Det som är mest krävande för miljön är att vägar behöver anläggas för att kunna transportera vindkraftverket och för framtida servicearbeten.

Vindkrafts påverkan på djurlivet

Det har varit en del kritiska röster som höjts som påpekat att vindkraftverk kan vara störande för djurlivet. Framför allt för fåglar men även för djurlivet i havet. Idag finns det dock belägg för att djurlivet påverkas ganska lite av vindkraftverk, även om det förekommer olyckor. Det är främst i samband med att anläggningen ska resas som djurlivet kan störas men i drift har ett vindkraftverk ingen större påverkan på djurlivet. Det har visat sig att fåglarna inte störs av vindkraftverken och även att de undviker att flyga i närheten av ett vindkraftverks rotorblad. I havet har istället vindkraftverken gett fiskarna ett skydd i form av att det blir som ett rev för djurlivet i havet. Dessutom bidrar vindkraftverken till att minska risken för att utfiskning av vissa arter. Även fåglarna till havs undviker vindkraftverken.

Vindkraftverkens miljöpåverkan

Vindkraftens påverkan på miljön är minimal och sker främst i samband med att komponenter för vindkraftverken tillverkas. Vissa komponenter tillverkas med energi som kommer från källor som drivs med fossila bränslen. I samband med att man reser ett vindkraftverk krävs det transporter och tunga fordon som används vid monteringen. Dessa fordon har också en viss miljöpåverkan då de släpper ut en viss mängd föroreningar i luften. Uppskattningsvis tar det 3-6 månader för ett vindkraftverk att kompensera för de utsläpp som vindkraftverket varit med att bidra till.

Efter att ett vindkraftverk tas ur bruk krävs ganska lite arbete för att återställa naturen till sitt ursprungliga skick även om det kostar en del pengar. Näst intill alla delar från ett vindkraftverk kan återvinnas. Det betyder att skrotet från ett vindkraftverk inte heller har någon större påverkan på miljön. Då vindkraftverk är en förnybar källa och som endast drivs men hjälp av naturen krävs ingen extern energi för att driva vindkraftverken. Vindkraftverken har inga utsläpp vilket innebär att under drift släpps inga föroreningar ut i luften. Det gör att ett vindkraftverk är mycket miljövänligt. Dessutom bidrar vindkraft i Sverige till att producera 15 procent av Sverige energibehov. Det betyder att behovet av energi från källor som drivs med fossila bränslen minskar.