Vindkraft i Sverige

Vindkraft

Redan under 1970-talet började man använda sig av vindkraft i mindre skala för att producera elektricitet. Dock skulle det dröja 30 år innan man började se potentialen i vindkraft och då på allvar började investera i vindkraftverk. Under de senaste 10 åren har det skett en enorm utveckling inom vindkraft. Detta har lett till att man idag producerar cirka 15 procent av Sveriges energibehov med hjälp av vindkraft.

Det finns många fördelar med vindkraft som bland annat att det är en förnybar källa av elektricitet då elektriciteten produceras med hjälp av naturen. Det betyder också att vid produktion så sker det inga utsläpp av föroreningar, som exempelvis koldioxid, i luften vilket gör vindkraft miljövänligt.

Vindkraftverk i Sverige

Uppgifterna om hur många vindkraftverk det finns idag i Sverige varierar lite beroende på hur man räknar men uppskattningsvis handlar det om cirka 4 000 vindkraftverk. Dessa vindkraftverk producerar tillsammans hela 15 procents av Sveriges elbehov, eller totalt 20 TWh. Med den utveckling som sker idag uppskattar man att det inom 2-3 år kommer att finnas vindkraftverk som totalt kommer att producera 44 TWh per år. 44 TWh motsvarar cirka 30 procent av Sveriges totala energibehov.

En av målsättningen med de investeringar som görs idag är att vindkraftverk ska ersätta kärnkraftverk som är planerade att läggas ned. Idag finns det många som är övertygade om att Sverige inte kommer att lida någon brist på elektricitet i framtiden om investeringar i vindkraft fortsätter som planerat. Investeringar i svensk vindkraft kommer sannolikt också att innebära att priset för elektricitet kommer att sjunka än mer i framtiden. Det kommer också att bidra till att skapa många nya arbetstillfällen.

Fakta om vindkraft

Vindkraftverk delas i dag in i fyra olika kategorier, miniverk, gårdsverk, medelstora verk och stora verk. De olika kategorierna har olika regler då det kommer till installation och drift.

För ett miniverk krävs inget tillstånd och inget bygglov. Höjden får maximalt vara 20 meter och rotorbladens diameter får inte överstiga 3 meter. Miniverk är främst avsedd för installation för privata fastigheter.

Gårdsverk är vindkraftverk som har en totalhöjd på mellan 20 upp till 50 meter. För installation av ett gårdsverk krävs det bygglov. Det krävs bygglov om man monterar ett miniverk på en byggnad så att totalhöjden för masten och byggnaden överstiger 20 meter.

För ett medelstort vindkraftverk som har en totalhöjd på minst 50 meter krävs det både bygglov och tillstånd från Länsstyrelsen men även ett godkännande från kommunen. Bygger man ett medelstort vindkraftverk som består av mellan 2 – 6 stycken vindkraftverk krävs det att höjden får vara maximalt 120 meter.

Två eller fler vindkraftverk med en höjd över 150 meter eller 7 vindkraftverk eller fler med en höjd över 120 meter räknas in i kategorin stora vindkraftverk. För att uppföra ett stort vindkraftverk krävs det bygglov, godkännande från kommunen och tillstånd från Länsstyrelsen. Både företag och privatpersoner kan erhålla ett investeringsbidrag som innebär att man kan få upp till 30 procent av den totala kostnaden för att installera ett vindkraftverk tillbaka. Ansökan om investeringsbidrag görs hos Länsstyrelsen.